Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2018

2007 0247
Reposted fromnebthat nebthat
2008 0680
Reposted fromoll oll
2013 7fcb
Żurnalista.pl
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
2014 bfb9
Aleksandra Wądołowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
2016 1f20
Aleksandra Wądołowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Bo Ty to łóżko w którym śpię,
spokojna noc i dobry dzień.
— Kortez ,,Pierwsza"
Reposted fromokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz

July 01 2014

4561 116b
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viapanizwasem panizwasem
6524 6a6c
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viamefir mefir
5221 c83c
Reposted fromkjuik kjuik viamefir mefir
3018 c5ca
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viamefir mefir
3369 9a69
Reposted fromarwen arwen viamefir mefir
4874 7abd
Reposted frommartynkowa martynkowa viamefir mefir
7823 9e2c
Reposted fromrisky risky viapanizwasem panizwasem
 
Reposted fromfandoms fandoms viamefir mefir
1129 3821
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viamefir mefir
6151 4dd8
Reposted fromrockettothestars rockettothestars viamefir mefir
6240 e104
Reposted fromretaliate retaliate viamefir mefir
6220 8205
Reposted fromReeshTHE6 ReeshTHE6 viamefir mefir
"w tym mieście jest wiele pięknych kobiet. sęk w tym, że po pewnym czasie chcesz być z tą, z którą możesz się pośmiać."
— Mr. Big..
Reposted fromsimple-heartedme simple-heartedme viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl